Hľadaj:
Editácia zoznamu užívateľov
 

Ak ste prihlásení, v ľavej časti menu pre prihláseného užívateľa si vyberte položku Ľudia.

Základné informácie

Užívatelia sú uložení v databáze. Zoznam internetových užívateľov a bežný zoznam ľudí patriacich do niektorej z tried je integrovaný spolu. Inak povedané, existuje iba hierarchizovaný zoznam ľudí, z ktorých niektorí môžu mať povolený prístup k stránkam cez internet.

Zoznam ľudí je hierarchizovaný podobne ako napr. adresáre v počítači. Na základnej úrovni je riaditeľ, pod ním sú učitelia, pod nimi žiaci, a pod žiakmi môžu byť rodičia (je to členenie logické, podľa toho, kto ku komu patrí, nie členenie iba podľa právomocí).

Na editovacej stránke, podobne ako na verejných stránkach, môžete prechádzať hierarchiu podobne ako adresáre v počítači. Na začiatku je zobrazená iba najvyššia úroveň. Po kliknutí na meno užívateľa (ktoré je hypertextovým odkazom iba v prípade, že tento užívateľ má priradených pod sebou nejakých ďalších užívateľov) sa dostanete na zobrazenie obsahu ďalšej úrovne hierarchie. V hornej časti sa zobrazuje postupnosť, ktoru ste klikali na jednotlivých užívateľov. Kliknutím na ich mená je možné vrátiť sa na vyššie úrovne.

Každý riadok so záznamom môže obsahovať nasledujúce ikonky:

Umožní editovať zoznam práv, ktoré má užívateľ na stránkach pridelené.
Umožní editovať údaje o užívateľovi.
Zobrazí osobnú stránku užívateľa, ak ju má vytvorenú.
Odošle mail užívateľovi, ak má zadanú adresu.
Umožní odstrániť záznam o užívateľovi.

Editovanie záznamu o užívateľovi

Editovanie zoznamu práv

Po kliknutí na ikonku editovania užívateľových práv je možné užívateľovi pridať/ubrať práva. Každé oprávnenie je dané tým, že užívateľ má pre seba zaregistrovanú dvojicu textov, z ktorých prvý označuje skupinu práv a druhý konkrétne právo v skupine. Výpis práv, ktoré sú k dispozícii, je nasledovný:

Skupina právo Popis
ARTICLES: RESTRICT vytváranie a editovanie svojich článkov, s nadradenou kontrolou

NORMAL  vytváranie a editovanie svojich článkov, právo na uverejnenie svojich článkov

ADMIN vytváranie svojich článkov, editovanie všetkých, právo na uverejnenie
BILLBOARD:
NORMAL vytváranie a editovanie svojich oznamov, právo na uverejnenie

ADMIN vytváranie svojich oznamov, editovanie všetkých, právo na uverejnenie
FOTO: UPDATE  plné editovanie všetkých fotogalérií
PAGES: UPDATE  plné editovanie všetkých stránok
TRIEDY: UPDATE plné editovanie zoznamu tried
USERS: DELETE vymazanie všetkých užívateľov
  OWN_USERS editácia údajov o svojich podriadených užívateľoch
  UPDATE vytváranie, editácia všetkých údajov o každom užívateľovi
  VIEW zobrazenie editačnej stránky užívateľov, bez ďalších možností
  UPDATETYPES umožní editovať názvy typov užívateľov + prezerať log